6 team conditions

Når er vi et team?

Team er ofte grupper som kalles team. Enten fordi menneskene i gruppen rapporterer til samme leder eller fordi de jobber i samme avdeling. Men dette betyr ikke at de nødvendigvis jobber sammen som et team.

Skal en gruppe være et team, må det være et ekte team. Noe som betyr at teamet må være avgrenset, stabilt og at teammedlemmene er gjensidig avhengig av hverandre.

Hva er et avgrenset team?

At teamet er avgrenset, betyr at medlemmene vet hvem som er med i teamet. Dette høres kanskje selvsagt ut, men du har sikkert opplevd møter eller arbeidsgrupper hvor hvem som deltar endrer seg fra gang til gang. Det er ikke nødvendigvis noe galt i dette. Men dersom folk over tid skal legge ned en stor innsats, må de vite hvorfor de er med, hva som skal oppnås, og hvem de gjør dette sammen med.

Når er teamet stabilt?

Det er viktig å ha en viss grad av stabilitet i et team. Medlemmene i teamet må være sammen lenge nok til å lære å samarbeide. Uten dette samarbeidet oppstår ingen gode prosesser og arbeidsformer.
Dersom teamet stadig skifter deltagere, risikerer dere at eierskapet og innsatsen hos den enkelte forsvinner. Stabiliteten er med på å skape en vi-følelse over tid.
Stabilitet er også relatert til kontinuitet. Å ha jevnlige møter eller å vite når dere igjen skal treffes for å jobbe sammen er med på å styrke teamtilhørigheten.

Hva menes med gjensidig avhengighet?

For å dere skal ville legge ned innsats i teamarbeidet må dere være gjensidig avhengige av hverandre. Dette kan være avhengighet rettet mot oppgaveflyt, avhengighet av hverandres kompetanse eller koordinering av oppgaver.
Gjensidig avhengighet styrkes også gjennom å ha felles formål, og at alle opplever at de spiller en viktig rolle på veien mot målene.
Sagt på en annen måte, blir måloppnåelsen først riktig god når alle på laget ser og gjensidig tar i bruk hverandres kompetanse.

Hvorfor sliter grupper som ikke er ekte team?

Grupper, som tror de er team, men ikke er ekte team, sliter ofte med utfordringer fordi:

  • Arbeidet deres er en oppsamling av individuelle oppgaver, utført uavhengig av hverandre.
    I slike situasjoner blir det ikke naturlig at dere bryr dere om hverandres oppgaver. Veien blir derfor lengre når det kommer til å spørre om hjelp eller tilby din hjelp til andre.

  • Gruppen er bare et team i navnet. Når gruppen møtes, gir den enkelte oppdateringer om sine individuelle prestasjoner og disse knyttes ikke opp mot felles mål.
    Lederne i slike grupper sliter ofte med, eller er ikke bevisst på, å synliggjøre hvordan den enkeltes arbeid bidrar til oppnåelse av felles overordnede mål.  

  • I noen grupper endres gruppesammensetningen ofte. I tillegg kan det være usikkert hvem som stiller til møtene til enhver tid. Dette kan gjøre at den enkelte ikke prioriterer arbeidet gruppen jobber med.
    Mangel på stabilitet skaper derfor ofte en nedadgående spiral hvor gruppemedlemmene tar arbeidet mindre på alvor, som igjen gjør gruppen mindre stabil.

Opplever dere noen av disse utfordringene er det sannsynligvis fordi dere ikke er et reelt team. Da må dere finne ut om det er på grunn av mangel på gjensidig avhengighet, om gruppen ikke er stabil nok eller om det henger sammen med den enkeltes eierskapsfølelse til teamet.

Kilder og mer om dette temaet:
Nettside om Team Diagnostics Survey(TDS)
Hvordan type team er dere.