relasjonsledelse

Team med kraft og retning

Drar vi i lag får vi bedre resultater. Det høres lett ut, men det går sjelden knirkefritt. Tydelig formål er viktig for teamarbeidet. Formålet skal være lett å relatere til, og henge sammen med bedriftens overordnende målsetninger og visjon. Ideelt sett bør formålet også være retningsgivende for alle målsetningene dere har på enkeltutfordringer.
Her er noen tips om hvordan bli et team med kraft og retning.

Mangel på retning

Når det er mangel på formål som gir retning, sliter grupper på flere plan. Her er noen eksempler på utfordringer som kan oppstå:

 • Teamets arbeid får liten betydning for organisasjonens overordnende formål.
 • Sammenhengen mellom teamets mål og organisasjonens formål er svak.
 • Den enkelte ansatte opplever ikke at teamets arbeid samsvarer med deres verdier og ønsker i arbeidshverdagen.
 • Teamets formål er for enkelt å oppfylle, og utfordrer ikke den enkelte til å anstrenge seg eller videreutvikle sin kompetanse og ferdigheter.
 • Linken mellom arbeidsinnsatsen og teamets og organisasjonens resultater er svak, eller ikke til stede.
 • Når et resultat kan kalles en suksess er uklart, og ikke tilstrekkelig definert.

Hvordan mål og formål henger sammen.


Tre ting som gir et team retning og kraft.

Utfordrende formål

En feit og mett katt jakter ikke. Akkurat som katter blir vi sløve dersom vi ikke har noe å jakte etter. Et utfordrende formål er noe som gjør at vi utnytter potensialet i oss selv og i våre kollegaer. Vi må av og til stå fast, slik at vi sammen må tenke nytt. Det er slike oppgaver som gir oss glede når de løses. Og vi føler oss litt smartere enn før vi tok fatt på oppgaven.
Teamets formål må derfor hele tiden ligge i landskapet hvor det er utfordrende å komme i mål. Jo flere av våre evner som aktiveres, desto bedre.

Så må formålet også aksepteres av teammedlemmene. Et for ambisiøst mål kan virke uoppnåelig, og skape apati omkring arbeidet.Så hårete mål kan virke mot sin hensikt. Men husk, vi vil strekke oss. Ellers oppleves ikke arbeidet vårt som viktig.


Tydelig formål

Å formidle hvor vi skal, og hvordan ting vil se ut når vi kommer ditt, er viktig. Det kan være du eller dine ledere vet dette. Men når dette bildet ikke er klart hos de som skal utføre oppgavene, gir det ikke den ekstra kraften et tydelig formål skal gjøre.
Mange går dessverre i fella å tro at et tydelig formål er å ha forklart hvordan jobben skal gjøres. Dette kan i verste fall ødelegge den enkeltes følelse av autonomi, og demotivere. Det beste er å vise tydelig hva som ønskes oppnådd, og overlate oppgaveløsningen til de som skal gjøre jobben.


Formål med konsekvenser

I helsevesenet er det gjort forsking på hvordan rengjøringsarbeidere vurderer viktigheten av deres jobb. I de tilfellene der rengjørerne anså jobben sin som å skape trivsel, gode hygieniske og dermed bedre pleieforhold for pasientene, opplevdes arbeidet som å ha større viktighet enn for de som ikke opplevde denne sammenhengen. Gjennom å bidra til sykehusets overordnede formål ble stoltheten over de enkelte oppgavene større og leveransene bedre.

Å se og formidle hvordan oppgaver har konsekvenser for helheten, er en vinneroppskrift!

Når vi ser at det vi gjør i hverdagen er med på å flytte organisasjonen i riktig retning, øker motivasjonen. Men ofte ser vi dessverre ikke denne sammenhengen. Derfor er dette en sentral formidlingsjobb for ledere.

Så husk! Du må, oftere enn du tror, vise og fortelle hvordan den enkelte er med på å skape bevegelse i riktig retning for organisasjonen.

Mer om denne tematikken:

Hvordan finne ut om teamet mitt jobber godt?

Rette personer til ditt team

Når der dere et ordentlig team?

Når er vi et team?

Team er ofte grupper som kalles team. Enten fordi menneskene i gruppen rapporterer til samme leder eller fordi de jobber i samme avdeling. Men dette betyr ikke at de nødvendigvis jobber sammen som et team.

Skal en gruppe være et team, må det være et ekte team. Noe som betyr at teamet må være avgrenset, stabilt og at teammedlemmene er gjensidig avhengig av hverandre.

Hva er et avgrenset team?

At teamet er avgrenset, betyr at medlemmene vet hvem som er med i teamet. Dette høres kanskje selvsagt ut, men du har sikkert opplevd møter eller arbeidsgrupper hvor hvem som deltar endrer seg fra gang til gang. Det er ikke nødvendigvis noe galt i dette. Men dersom folk over tid skal legge ned en stor innsats, må de vite hvorfor de er med, hva som skal oppnås, og hvem de gjør dette sammen med.

Når er teamet stabilt?

Det er viktig å ha en viss grad av stabilitet i et team. Medlemmene i teamet må være sammen lenge nok til å lære å samarbeide. Uten dette samarbeidet oppstår ingen gode prosesser og arbeidsformer.
Dersom teamet stadig skifter deltagere, risikerer dere at eierskapet og innsatsen hos den enkelte forsvinner. Stabiliteten er med på å skape en vi-følelse over tid.
Stabilitet er også relatert til kontinuitet. Å ha jevnlige møter eller å vite når dere igjen skal treffes for å jobbe sammen er med på å styrke teamtilhørigheten.

Hva menes med gjensidig avhengighet?

For å dere skal ville legge ned innsats i teamarbeidet må dere være gjensidig avhengige av hverandre. Dette kan være avhengighet rettet mot oppgaveflyt, avhengighet av hverandres kompetanse eller koordinering av oppgaver.
Gjensidig avhengighet styrkes også gjennom å ha felles formål, og at alle opplever at de spiller en viktig rolle på veien mot målene.
Sagt på en annen måte, blir måloppnåelsen først riktig god når alle på laget ser og gjensidig tar i bruk hverandres kompetanse.

Hvorfor sliter grupper som ikke er ekte team?

Grupper, som tror de er team, men ikke er ekte team, sliter ofte med utfordringer fordi:

 • Arbeidet deres er en oppsamling av individuelle oppgaver, utført uavhengig av hverandre.
  I slike situasjoner blir det ikke naturlig at dere bryr dere om hverandres oppgaver. Veien blir derfor lengre når det kommer til å spørre om hjelp eller tilby din hjelp til andre.

 • Gruppen er bare et team i navnet. Når gruppen møtes, gir den enkelte oppdateringer om sine individuelle prestasjoner og disse knyttes ikke opp mot felles mål.
  Lederne i slike grupper sliter ofte med, eller er ikke bevisst på, å synliggjøre hvordan den enkeltes arbeid bidrar til oppnåelse av felles overordnede mål.  

 • I noen grupper endres gruppesammensetningen ofte. I tillegg kan det være usikkert hvem som stiller til møtene til enhver tid. Dette kan gjøre at den enkelte ikke prioriterer arbeidet gruppen jobber med.
  Mangel på stabilitet skaper derfor ofte en nedadgående spiral hvor gruppemedlemmene tar arbeidet mindre på alvor, som igjen gjør gruppen mindre stabil.

Opplever dere noen av disse utfordringene er det sannsynligvis fordi dere ikke er et reelt team. Da må dere finne ut om det er på grunn av mangel på gjensidig avhengighet, om gruppen ikke er stabil nok eller om det henger sammen med den enkeltes eierskapsfølelse til teamet.

Kilder og mer om dette temaet:
Nettside om Team Diagnostics Survey(TDS)
Hvordan type team er dere.