Hvorfor er felles formål viktig for et team?

Felles formål

In a study of 120 teams of senior executives, Richard Hackmann discovered that less than 10% of their supposed members agreed on who exactly was on the team. If it is hard enough to define a team’s membership, agreeing on its purpose is harder still. The Economist

Vet du hva formålet med ditt eget team er?
Dersom du hadde spurt andre i ditt team om det samme, hadde de svart det samme som deg?
Dette er viktige spørsmål det lurt å stille deg selv og andre i ditt team jevnlig.

Et team er sjelden en konstant gruppe hvor alt er oversiktlig og klart definert til enhver tid. Slik skal det heller nødvendigvis ikke være. Dynamikk og resultater skapes ofte ved at man gjør endringer, som igjen gjør det ekstra viktig at man ofte ser om man har samme forståelse av formål.

Et felles tydelig formål skaper to ting, muligheten til å jobbe godt mot felles delmål og muligheten til å styrke teamdeltagernes forpliktelse ovenfor hverandre og teamet som helhet. Men først av alt, hva er egentlig et formål i en teamsammenheng? Hvordan skiller formål seg fra ordet mål?

Hva er et formål?

Språkrådet påpeker at mål og formål ofte brukes om hverandre. De presiserer forskjellen slik: «Med formål framhever man gjerne hensikten eller meningen med et mål. Når man spør noen hva formålet med et tiltak er, lurer man gjerne på poenget med det snarere enn på et spesifikt resultat.»

Dere kan altså ha mange mål eller delmål som er knyttet til et formål, men ikke motsatt. I en organisasjon vil mange omtale formålet som virksomhetsidé, forretningsidé eller eksistensgrunnlag. Formålet forblir ofte det samme over tid. I et team derimot kan formålet endre seg raskere, og skal alle dra i lag må alle ha en felles forståelse av formålet.

Hva er fordelen med et felles formål?

Jeg tenker ofte på et teams formål som en fiskestim, hvor de enkelte delmålene er fiskene. De målene, eller fiskene, som styrer utenom formålet vil ikke vokse seg store og sterke. De vil forbli svake og sårbare, og svømme alene.

Arbeid uten felles forståelse av formål

arbeid-uten-felles-formal

Arbeid hvor alle har felles forståelse av formål

arbeid-med-felles-formal

Felles formål gjør det mulig å jobbe med mål som alle opplever eierskap til. Prosesser med mål, hvor det ikke er en felles forståelse av formål, vil ofte bli sololøp hvor kun de som er involvert føler eierskap. Felles formål vil derimot styrke deltagernes forpliktelse ovenfor hverandre og teamet som helhet, ved at alle ser sammenhengen mellom de enkelte prosessenes målsetninger og formålet til teamet. Det skal med andre ord være innlysende, ut i fra formålet, hvorfor man jobber med de enkelte delmålene.

Så mitt råd er, ta en prat om dere har samme forståelse av teamets formål og ha en slik samtale ofte.

Mer om viktigheten av formål?

Team med kraft og retning

Hvordan måle ditt teams samhandling?

«Lack of commitment» bloggpost av Patrick Lencioni

Five disfunctions of teams Bok av Patrick Lencioni

Mål, målsetning og formål – Språkrådet